naitalam नैतलम्

Definition: नैतलम् The lower or infernal regions. -Comp. -सद्मन् m. Yama (Pluto); जेतुर्नैतलसद्मनो$पि तपसा दीप्तस्य राज्ञः सतः (v. l. for वैतल) Mv.5.18.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: