naikavidha नैकविध

Definition: mfn. idem or 'mfn. manifold, various '