nabhastala नभस्तल

Definition: noun (neuter) firmament (Monier-Williams, Sir M. (1988))name of the 10th solar mansion (Monier-Williams, Sir M. (1988))


Dictionary: dcs
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: