mukhya-mukhya मुख्य-मुख्य

Definition: most important


Dictionary: Vedabase
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: