matsyadhvaja मत्स्यध्वज

Definition: m. a fish-basket-banner