mandiram मन्दिरम्

Definition: मन्दिरम् [मन्द्यते$त्र मन्द् किरच्] A dwelling house, habitation, place, mansion; प्रावेशयन्मन्दिरमृद्धमेनम् Ku.7. 55; Bk.8.96; R.12.83; मणिमयमन्दिरमध्ये पश्यति पिपीलिका छिद्रम् Subhāṣ. -2 An abode, a dwelling in general; as in क्षीराब्धिमन्दिरः. -3 A town; विनिक्षिप्य बलं सर्वं बहिरन्तश्च मन्दिरे Rām.6.12.3. -4 A camp. -5 A temple. -6 The body. -रः 1 The sea. -2 The hollow of the knee, ham. -Comp. -पशुः a cat. -मणिः an epithet of Śiva.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: