manīkṛ मनीकृ

Definition: P. -karoti-, to take to heart