lolupa लोलुप

Definition: लोलुप a. [लुभ् यङ् अच् पृषो˚ भस्य पः] 1 Very eager or desirous, ardently longing for, greedy of; अभिनव- मधुलोलुपस्त्स्त्वं तथा परिचुम्ब्य चूतरीं कमलवसतिमात्रनिर्वृतो मधुकर विस्मृतो$स्थेनां कथम् Ś.5.1. मिथस्त्वदाभाषणलोलुपं मनः Śi.1.4; R.19.24. -2 Very destructive, destroying (Ved.). -पा Ardent longing, eager or earnest desire, eagerness; यस्मादभोज्यमन्नं मे ददाति स नृपाधमः । तस्मात्तस्यैव मूढस्य भविष्यत्यत्र लोलुपा Mb.1.176.35.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: