lih लिह्

Definition: लिह् 2 U. (लेढि, लीढे, लिलेह-लिलिहे, अलिक्षत्-त, अलीढ, लेक्ष्यति-ते, लेढुम्, लीढ, desid. लिलिक्षति-ते) 1 To lick; कपाले मार्जारः पय इति कराँल्लेढि शशिनः K. P.19; Bv.1.99; Ki.5. 38; Śi.12.4. -2 To lick up, taste, sip, lap; लिलिहु- र्बहुधा सुधाकरम् N.2.99; लिलिहे स्वरुचा पताकया निशि जिह्वानिभया सुधाकरम् 1.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: