krandita क्रन्दित

Definition: क्रन्दित a. [क्रन्द्-क्त] Wept, called or cried out; ततस्त- द्वासिभिर्देवः क्रन्दितः शरणार्थिभिः Ks.114.12. -तम् 1 Cry of distress or weeping, lamentation; हा तातेति क्रन्दितमाकर्ण्य विषण्णः R.9.75. -2 Mutual defiance, challenge.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: