kolagiri कोलगिरि

Definition: m. Name of a mountain