khasatila खसतिल

Definition: m. poppy (khaskhasa-)