kaikaya कैकय

Definition: m. (equals kek-) the kekaya-s etc.