jagatsvāmitva जगत्स्वामित्व

Definition: n. sovereignty of the world, .