anukārin अनुकारिन्

Definition: अनुकारिन् a. Imitating, resembling (with gen. or in comp.); प्रियायाः किञ्चिदनुकारिणीषु लतासु दृष्टिं विलोभयामि Ś.6; अनुकारिणि पूर्वेषां युक्तरूपमिदं त्वयि Ś.2.17;1.21; R.1. 43. कपिलानुकारिणा 3.5.अनुकार्य anukārya कारणीय kāraṇīya कर्तव्य kartavyaअनुकार्य कारणीय कर्तव्य pot. p. Fit to be imitated. -र्यम्, -अनुक्रिया A subsequent rite or ceremony.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: