has हस्

Definition: हस् 1 P. (हसति, हसित) 1 To smile, laugh (gently); हससि यदि किंचिदपि दन्तरुचिकौमुदी हरति दरतिमिरमतिघोरम् Gīt.1; Bk.7.63;14.93. -2 To laugh at, mock, ridicule (with acc.); यमवाप्य विदर्भभूः प्रभुं हसति द्यामपि शक्रभर्तृकाम् N.2.16. -3 (Hence) To surpass, excel, throw into the back-ground; यो जहासेव वासुदेवम् K.; Śi.1.71. -4 To resemble; श्रिया हसद्भिः कमलानि सस्मितैः Ki.8.44. -5 To jest, joke. -6 To open, bloom, blow; हसद्बन्धुजीवप्रसूनैः. -7 To brighten up, or to clear up; भास्वा- नुदेष्यति हसिष्यति चक्रवालम् Subhāṣ. -Caus. (हासयति-ते) To cause to smile; प्रमथमुखविकारैर्हासयामास गूढम् Ku.7.95.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: