anukṛ अनुकृ

Definition: अनुकृ 8 U. 1 To do after or afterwards; follow; especially to imitate, do after or in imitation of, resemble, equal, copy (with gen.); ततो$नुकुर्याद्विशदस्य तस्याः... स्मितस्य Ku.1.44; श्यामतया हरेरिवानुकुर्वतीम् K.1; अनुकरोति भगवतो नारायणस्य 6.282; ननु कलभेन यूथपतेरनुकृतम् M.5; (also with acc.); सर्वाभिरन्याभिः कलाभिरनुचकार तं वैशम्पायनः K.76; शैलाधिपस्यानुचकार लक्ष्मीम् Bk.2.8; बहुतरं भवन्तमनु- करोति V.5; Ms.2.199. -2 To requite, recompense. -3 To try on, adjust, adapt; बन्धं ततो$नुकुर्वित Suśr.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: