gurudivasa गुरुदिवस

Definition: m. " bṛhaspati-'s day", Thursday (?)