goyuta गोयुत

Definition: n. equals gav-yūta- (q.v)