gomadhyamadhya गोमध्यमध्य

Definition: mfn. slender in the waist