gatadivasa गतदिवस

Definition: m. the past day, yesterday