gandhasevaka गन्धसेवक

Definition: mfn. using fragrances