gandharvahastaka गन्धर्वहस्तक

Definition: m. idem or 'm. (a-manuṣyasya h- )'