gandharvahasta गन्धर्वहस्त

Definition: m. (a-manuṣyasya h- )