dvijasevaka द्विजसेवक

Definition: m. equals -dāsa-