dharmitva धर्मित्व

Definition: noun (neuter) faithfulness to duty (Monier-Williams, Sir M. (1988))justice (Monier-Williams, Sir M. (1988))the being endowed with or obnoxious to (Monier-Williams, Sir M. (1988))the being obliged to (Monier-Williams, Sir M. (1988))virtuousness (Monier-Williams, Sir M. (1988))


Dictionary: dcs
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: