dhanvayavāsaka धन्वयवासक

Definition: m. Alhagi Maurorum