dah दह्

Definition: दह् 1 P. (दहति, ददाह, अधाक्षीत्, धक्ष्यति, दग्धुम्, दग्ध, desid. दिधक्षति) 1 To burn, scorch (fig. also); दग्धुं विश्वं दहनकिरणैर्नोदिता द्वादशार्काः Ve.3.6;5.2; सपदि मदनानलो दहति मम मानसं देहि मुखकमलमधुपानम् Gīt.1; Ś.3.16. -2 To consume, destroy completely; एकमेव दहत्यग्निर्नरं दुरुप- सर्पिणम् Ms.7.9. -3 To pain, torment, afflict, distress, grieve; इत्थमात्मकृतमप्रतिहतं चापलं दहति Ś.5; तत् सविषमिव शल्यं दहति माम् 6.9; एतत्तु मां दहति यद् गृहमस्मदीयं क्षीणार्थमित्य- तिथयः परिवर्जयन्ति Mk.1.12; R.8.86; U.4.14. -4 To cauterize (in medicine). -With निस् 1 To burn, consume. -2 to torment, distress, pain. -परि to burn, scorch; दिशि दिशि परिदग्धा भूमयः पावकेन Ṛs.1.24; Bg.1.3. -प्र 1 to burn. -2 to burn completely. -3 to pain, torment. -4 to trouble, tease. -सम् to burn; अभिजनः संदह्यतां वह्निना Bh.2.39.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: