chadman छद्मन्

Definition: छद्मन् n. [छाद्यते स्वरूपमनेन; छद्-मनिन् Uṇ.4.144] 1 A deceptive dress, a disguise. -2 A plea, pretext, guise; ब्रह्मछद्मा सामर्थ्यसारः Mv.2.25; पलितछद्मना जरा R.12.2; Śi.2.21; कुतो$न्यथा स्रवत्येष स्वेदच्छद्मामृतद्रवः Ratn.2.17. -3 Fraud, dishonesty, trick; छद्मना परिददामि मृत्यवे U.1. 46; Ms.4.199;9.72. -4 The thatch or roof of a house. -Comp. -तापसः a religious hypocrite. -रूपेण ind. incognito, in disguise. -वेशिन् m. a player, a cheat, one dressed in disguise.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: