bhuvanam भुवनम्

Definition: भुवनम् [भवत्यत्र, भू-आधारादौ-क्थुन्] 1 A world, the number of worlds is either three, as in त्रिभुवन or fourteen; इह हि भुवनान्यन्ये धीराश्चतुर्दश भुञ्जते Bh.3.23 (see लोक also); cf. also अतलं सुतलं चैव वितलं च गभस्तिमत् । महातलं रसातलं पातालं सप्तमं स्मृतम् ॥ रुक्मभौमं शिलाभौमं पातालं नीलमृत्तिकम् । रक्तपीतश्वेतकृष्णभौमानि च भवन्त्यपि । पातालानां च सप्तानां लोकानां च यदन्तरम् । सुशिरं तानि कथ्यन्ते भुवनानि चतुर्दश ॥ Vahni. P.; भुवनालोकनप्रीतिः Ku.2.45; भुवनविदितम् Me.6. -2 The earth. -3 Heaven. -4 A being, living creature. -5 Man, mankind. -6 Water; पाणिरेष भुवनं वितरेति छद्मवाग्भिरव वामन विश्वम् N.21.64. -7 The number 'fourteen'. -8 Abode, residence (Ved.). -9 Becoming prosperous. -Comp. -अद्भुत a. astonishing the world. -ईशः a lord of the earth, king. -ईश्वरः 1 a king. -2 Name of Śiva. -ईश्वरी Name of various goddesses. ˚पूजायन्त्रम् Name of a mystical diagram. -ओकस् m. a god. -कोशः the receptacle of beings. -तलम् the surface of the earth. -त्रयम् the three worlds (the earth, atmosphere, and heaven; or heaven, earth, and lower regions). -पावनी an epithet of the Ganges. -भावनः the creator of the world. -भर्तृ m. the supporter of the earth. -शासिन् m. a king, ruler. -हितम् the welfare of the world.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: