bhidram भिद्रम्

Definition: भिद्रम् A thunderbolt.भिन्द bhinda (न्दि ndi) पालः pālḥभिन्द (न्दि) पालः 1 A small javelin thrown from the hand; वानरान् भिन्दिपालैश्च शूलैश्चैव व्यदारयन् Rām.6.42. 45. -2 A sling, an instrument like a sling for throwing stones; उत्काबाणैश्च शतशः भिन्दिपालैश्च भूरिशः Śiva B. 14.2; भिन्दिपालासिपट्टिशैः Parṇāl.4.76.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: