bhavya भव्य

Definition: m. of a son of priyavrata-