bhauma भौम

Definition: भौम a. (-मी f.) [भूमेरपत्यं तस्या इदं वा अण्] 1 Belonging to the earth; संस्तूयन्ते विप्रकर्षाद्भौमा नोपाधयः स्फुटम् Mv.7.22. -2 Being on the earth, earthly, terrestrial; भौमो मुनेः स्थानपरिग्रहोी$यम् R.13.36;15.59. -3 Earthy, made of earth; Ms.11.155. -4 Relating of Mars. -मः 1 The planet Mars. -2 An epithet of the demon Naraka; त्वयि भौमं गते जेतुमरौत्सीत् स पुरीमिमाम् Śi.2.39; भौमं हत्वा तन्निरोधादाहृताश्चारुदर्शनाः Bhāg.1.58.58. -3 Water. -4 Light. -5 Sky, atmosphere. -6 Name of Atri. -7 A redflowering पुनर्नवा. -मम् 1 Corn, grain. -2 An elemental thing; किमात्मनश्चात्र ह भौमयोस्तत् Bhāg.11.23.51. -3 Floor; हैमराजतभौमेषु Rām.2.88.5. -4 Story; सप्तभौ- माष्टभौमैश्च स ददर्श महापुरीम् Rām.5.2.5. -Comp. -दिनम्, -वारः, -वासरः Tuesday; भौमदिनमभिदधत्यथवा भृशमप्रशस्तमपि मङ्गलं जनाः Śi.15.17. -ब्रह्मन् (भौमब्रह्मन्) Vedas, Brāhmaṇas and sacrifices; भौमस्य ब्रह्मणो गुप्त्यै दीपमग्नि- मिवारणिः Mb.12.47.29 (com. भौमं ब्रह्म वेदा ब्राह्मणा यज्ञाश्च). -रत्नम् coral.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: No Wiki page found.
Wiki Articles:

Part of Speech: Coming soon
Gender: Coming soon

Commentary
No commentaries yet.

Discussion
comments powered by Disqus

Similar Words

Search
  

Parse Time: 0.053s Search Word: bhauma Input Encoding: IAST: bhauma


Donate