adravyam अद्रव्यम्

Definition: अद्रव्यम् [न. त.] A worthless thing, an object which is good for nothing; नाद्रव्ये विहिता काचित् क्रिया फलवती भवेत् H. Pr.43; hence, a worthless or bad pupil or recipient of instruction; विनेतुरद्रव्यपरिग्रह एव बुद्धिलाघवं प्रकाशयति M.1; अद्रव्यमेत्य भुवि शुद्धनयो$पि मन्त्री Mu.7.14. क्रिया हि द्रव्यं विन- यति नाद्रव्यम् Kau. A.1.5.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: