bahuramya बहुरम्य

Definition: mfn. very delightful