avyavaccheda अव्यवच्छेद

Definition: m. uninterruptedness