arkadugdha अर्कदुग्ध

Definition: n. the milk of Calotropis Gigantea,