aprasakti अप्रसक्ति

Definition: noun (feminine) non-addiction (Monier-Williams, Sir M. (1988))non-attachment to (Monier-Williams, Sir M. (1988))


Dictionary: dcs
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: