apracyuta अप्रच्युत

Definition: अप्रच्युत a. Unmoved; पर्वते न श्रितान्यप्रच्युतानि Rv.2. 28.8. not swerving from, following, observing (with abl.); अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम् Ms.12.116.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: