apitrya अपित्र्य

Definition: अपित्र्य a. Not ancestral. अविद्यानां तु सर्वेषामीहातश्चेद्धनं भवेत् । समस्तत्र विभागः स्यादपित्र्य इतिधारणा ॥ Ms.9.25.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: