anugam अनुगम्

Definition: अनुगम् 1 P. 1 To go after, follow, attend, accompany; अनिभिज्ञो गुणानां यो न भृत्यैरनुगम्यते Pt.1.73; ओदकान्तात्स्निग्धो जनो$नुगन्तव्यः Ś.4; केकासवैरनुगम्यमानो भूषणनिनादः K.84; मार्गं मनुष्येश्वरधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत् R.2.2; छायेव तां भूपति- रन्वगच्छत् 6, Ms.12.115; -2 To follow, practise, observe, obey, act up to; प्रतिशब्दक इव राजवचनमनुगच्छति जनो भयात् K.14; पूर्वैरयमभिप्रेतो गतो मार्गो$नुगम्यते Rām.; विपत्तौ च महाँल्लोके धीरतामनुगच्छति H.3.37. -3 To seek, wander through; काननं वापि शैलं वा यं रामो$नुगमिष्यति Rām.; कृत्स्नां पृथ्वीमनुगच्छत ibid. go in quest of. -4 To come, arrive, approach, present oneself (as time); काले त्वनुगते Bhāg. -5 To answer or respond to; correspond with, be suitable to; imitate, resemble; धनुःश्रियं गोत्रभिदो$नुगच्छति Ki.4.326; आस्फालितं यत्प्रमदाकराग्रैर्मृदङ्गधीरध्वनिमन्वगच्छत् R. 16.13; न चापि कादम्बरीं लक्ष्मीरनुगन्तुमलम् K.23. -6 To go or die out, be extinguished; यद्येष उख्यो$ग्निरनुगच्छेत् Śat. Br. -7 To enter into. -Caus. [गमयति] To cause to follow, follow; उद्ग्रीवैरनुगमितस्य पुष्करस्य M.1.21 followed or accompanied in sound.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: No Wiki page found.
Wiki Articles:

Part of Speech: Coming soon
Gender: Coming soon

Commentary
No commentaries yet.

Discussion
comments powered by Disqus

Similar Words

Search
  

Parse Time: 0.046s Search Word: anugam Input Encoding: IAST: anugam


Donate