anudinam अनुदिनम्

Definition: अनुदिनम् दिवसम् ind. Daily, day after day; पारावतः खलु शिलाकणमात्रभोजी कामी भवेदनुदिनं वद को$त्र हेतुः Udb.; अनुदिवसं पिरहीयसे$ङ्गैः Ś.3.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: