animitta अनिमित्त

Definition: अनिमित्त a, Causeless, groundless; casual, incidental; आलक्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहासैः &Sacute.7.17; ˚त्तं मित्रम् disinterested, Dk.25; ˚उत्कण्ठा M.3.9. -त्तम् Absence of an adequate cause or occasion, causelessness, groundlessness. -2 A bad omen, ill-omen; चारुदत्तस्यैव दर्शनमनिमित्तं प्रमार्जयिष्यति Mk.6; ममानिमित्तानि हि खेदयन्ति 9.1; शमनार्थम् अनिमित्तस्य Ve.2.3. -3 Not a valid means of knowledge अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनात् MS.1.1.4. -adv., -˚तः Groundlessly, causelessly, without any adequate cause; अनिमित्तमिन्दु- वदने किमत्रभवतः पराङ्मुखीभवसि M.1.18; अनातुरः स्वानि रवानि न स्पृशेदनिमित्ततः Ms.4.144. -Comp. -निराक्रिया averting ill omens. -लिङ्गनाशः a kind of ophthalmic disease ending in total darkness.अनिमिषम् animiṣam षा ṣā मेषम् mēṣamअनिमिषम् षा मेषम् ind. Ved. Without winking, vigilantly; incessantly. नेमा आपो अनिमिषं चरन्तीः Rv.1. 24.6; अनिमेषं रक्षमाणस्तव व्रते Rv.1.31.12 and 164.21.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: No Wiki page found.
Wiki Articles:

Part of Speech: Coming soon
Gender: Coming soon

Commentary
No commentaries yet.

Discussion
comments powered by Disqus

Similar Words

Search
  

Parse Time: 0.047s Search Word: animitta Input Encoding: IAST: animitta


Donate