anibaddha अनिबद्ध

Definition: अनिबद्ध a. 1 Not bound अनायतो अनिबद्धः कथातं न्यङ्गु- त्तानो अवपद्यते न Rv.4.13.5. -2 incoherent; ˚प्रलापिन् prattling (talking incoherently).


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: