akalpanam अकल्पनम्

Definition: अकल्पनम् Freedom from desires; absolution; बुद्धीन्द्रिय- मनः प्राणाञ्जनानामसृजत्प्रभुः । मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने$कल्पनाय च ॥ Bhāg.1.87.2.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: