ajinam अजिनम्

Definition: अजिनम् [अजति क्षिपति रज आदि आवरणेन; अज्-इनच्, अजे- रज च Uṇ.2.48, वीभावबाधनार्थम्] 1 the (hairy) skin of a tiger, lion, elephant &c. especially of a black antelope (used as a seat, garment &c.); अथाजिनाषाढधरः Ku.5.3, गजाजिनं शोणितबिन्दुवर्षि च 67, Ki.11.15; ऐणेयेनाजिनेन ब्राह्मणं रौरवेण _x001F_3क्षत्रियम् अजिनेन वैश्यम् Āśval. -2 A sort of leather bag or bellows. -Comp. -पत्रा -त्री -त्रिका [अजिनं चर्म इव सुश्लिष्टं पत्रं पक्षो यस्याः सा, गौरा˚ ङीष् स्वार्थे कन्] a bat. -फला [अजिनं भस्त्रेव फलं यस्याः सा] Name of a plant (भस्त्राकारफलो वृक्षः). -योनिः [अजिनस्य योनिः प्रभवः] a deer, an antelope. -वासिन् a. [अजिनं वस्ते, वस्- णिनि] clad in an antelope-hide. -सन्धः [अजिनं सन्दधाति] a furrier.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: