Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"yuyuje" has 2 results
yuyuje: third person singular tense paradigm perfect class ātmanepadayuj
yuyuje: first person singular tense paradigm perfect class ātmanepadayuj
Macdonell Vedic Search
1 result
yuj yoke yuj yoke, VII. yunákti: pf. yuyujé, x. 34, 11; rt. ao. áyugdhvam, i. 85, 4. prá- yoke in front, i. 85, 5.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results4 results
indro harī yuyuje aśvinā ratham # RV.1.161.6a.
upa nūnaṃ yuyuje vṛṣaṇā harī # RV.8.4.11c. See upo etc.
upo nūnaṃ yuyuje vṛṣaṇā harī # SV.1.308c. See upa etc.
pūrvāhṇe aśvān yuyuje hi babhrūn # RV.10.34.11c.
Vedabase Search
Parse Time: 1.571s Search Word: yuyuje Input Encoding: IAST: yuyuje