Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
22 results for yuy
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
yuyum. a horse (prob. wrong reading for yayu-). View this entry on the original dictionary page scan.
yuyudhanm. Name of a king of mithilā- View this entry on the original dictionary page scan.
yuyudhānam. Name of a son of satyaka- (one of the allies of the pāṇḍava-s) View this entry on the original dictionary page scan.
yuyudhānam. a kṣatriya-, warrior View this entry on the original dictionary page scan.
yuyudhānam. Name of indra- View this entry on the original dictionary page scan.
yuyudhi(or y/ūy-) mfn. warlike, martial, pugnacious View this entry on the original dictionary page scan.
yuyujānasaptimfn. one who has yoked his horses (in dual number applied to the aśvin-s) View this entry on the original dictionary page scan.
yuyukkhuram. equals kṣudra-vyāghra- (a hyena ) View this entry on the original dictionary page scan.
yuyutsāf. (fr. Desiderative) the wishing to fight, desire for war, pugnacity, combativeness View this entry on the original dictionary page scan.
yuyutsā tsu- View this entry on the original dictionary page scan.
yuyutsā yuyudhāna-, dhi- See above. View this entry on the original dictionary page scan.
yuyutsārahitamfn. without wish or intention to fight, cowardly View this entry on the original dictionary page scan.
yuyutsumfn. wishing to fight ("with" instrumental case,also with saha-, rdham-etc.), eager for battle, pugnacious etc. View this entry on the original dictionary page scan.
yuyutsum. a combatant View this entry on the original dictionary page scan.
yuyutsum. Name of one of the sons of dhṛta-rāṣṭra- View this entry on the original dictionary page scan.
yuyuvi mfn. setting aside, removing View this entry on the original dictionary page scan.
yuyuviSee under 1. yu-. View this entry on the original dictionary page scan.
dyuyoṣitf. "heavenly woman", an apsaras- View this entry on the original dictionary page scan.
saṃyuyūṣumfn. (fr. Desiderative) wishing to join together, wishing to unite with (instrumental case) View this entry on the original dictionary page scan.
saṃyuyutsumfn. (fr. Desiderative) wishing to fight, eager for battle View this entry on the original dictionary page scan.
snāyuyutamfn. possessed of sinews View this entry on the original dictionary page scan.
upayuyukṣumfn. (fr. the Desiderative), about to employ or apply View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
5 results
yuyudhānaḥ युयुधानः 1 N. of Indra. -2 A Kṣatriya, warrior. -3 N. of Sātyaki; युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः Bg.1.4.
yuyuḥ युयुः A horse.
yuyukkhuraḥ युयुक्खुरः A species of a small tiger or wolf; a hyena (क्षुद्रव्याघ्र).
yuyutsā युयुत्सा Desire of fighting, hostile intention.
yuyutsu युयुत्सु a. 1 Wishing to fight, hostile, bellicose; धर्म- क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः Bg.1.1. -त्सुः A combatant.
Macdonell Vedic Search
1 result
yuyudhi yúyudh-i, m. warrior, i. 85, 8 [from red. stem of yudh fight].
Macdonell Search
3 results
yuyudhi a. warlike (RV.).
yuyutsā f. desire to fight; -su, des. a. wishing to fight (in. ± sârdham); m. N.
dyuyoṣit f. celestial female, Apsaras; -loka, m. celestial world; -vadhû, f. celestial female, Apsaras; -shad, m. (sky dweller), god; -saras, n. lake of heaven; -sarit, f. celestial river, Ganges; -sindhu, f. id.; -strî, f. celestial female, Apsaras.
Bloomfield Vedic
Concordance
3 results0 results16 results
yuyodhi jātavedaḥ RV.8.11.3b.
yuyodhy asmaj juhurāṇam enaḥ RV.1.189.1c; VS.5.36c; 7.43c; 40.16c; TS.1.1.14.3c; 4.43.1c; MS.1.2.13b: 22.7; KS.3.1c; 6.10c; śB.3.6.3.11c; 4.3.4.12c; TB.2.8.2.3c; TA.1.8.8c.
yuyodhy asmad dveṣāṃsi RV.2.6.4c; VS.12.43c; TS.4.2.3.4c; MS.1.2.10c: 20.11; 2.7.10c: 89.1; KS.16.10c; śB.6.8.2.9c; Apś.11.12.3c.
yuyopa nābhir uparasyāyoḥ RV.1.104.4a.
yuyota no anapatyāni gantoḥ RV.3.54.18c.
yuyota viṣvag rapas tanūnām RV.7.34.13b.
yuyotā śarum asmad ā RV.8.18.11a.
yuyūṣataḥ pary urū varāṃsi RV.6.62.1d.
yuyūṣataḥ savayasā tad id vapuḥ RV.1.144.3a.
yuyuta parṇinaṃ śaram AVP.2.70.5c.
yuyutaṃ yā arātayaḥ RV.8.9.1d; AVś.20.139.1d.
yuyutaṃ sūryād adhi RV.6.59.8d.
yuyutam asmad anirām amīvām RV.7.71.2c.
yuyutsantaṃ tamasi harmye dhāḥ RV.5.32.5d.
yuyuyātām ito rapo apa sridhaḥ RV.8.18.8c. See yūyātām.
ayuyutsann anavadyasya senām # RV.1.33.6a.
Vedabase Search
87 results
yuyāya deserveCC Madhya 9.189
yuyāya deservesCC Madhya 12.129
yuyāya I can dareCC Adi 7.64
yuyāya is it befittingCC Madhya 12.47
yuyāya is possibleCC Madhya 15.238
yuyāya is properCC Antya 6.32
yuyāya is quite fitCC Antya 9.15
yuyāya is suitableCC Adi 14.53
yuyāya quite fitCC Adi 4.231
yuyodha foughtSB 8.10.28
yuyodhi kindly removeIso 18
yuyoja engagedSB 4.30.39-40
yuyoja he engagedSB 9.6.54
yuyoja he fixedSB 6.2.40
yuyudhaḥ by the name YuyudhaSB 9.13.25
yuyudhāna-ādibhir by Yuyudhāna (Sātyaki) and othersSB 10.58.1
yuyudhāna-ādibhir by Yuyudhāna (Sātyaki) and othersSB 10.58.1
yuyudhānaḥ SātyakiSB 1.7.50
SB 3.1.31
yuyudhānaḥ YuyudhānaBG 1.4
SB 9.24.14
yuyudhānaḥ vikarṇaḥ ca Yuyudhāna and VikarṇaSB 10.75.4-7
yuyudhānaḥ vikarṇaḥ ca Yuyudhāna and VikarṇaSB 10.75.4-7
yuyudhānaḥ vikarṇaḥ ca Yuyudhāna and VikarṇaSB 10.75.4-7
yuyudhāte both used to fightCC Adi 5.138
yuyudhāte foughtSB 10.44.19
SB 10.63.23
SB 6.12.23
yuyudhāte They both used to fightSB 10.11.39-40
yuyudhe foughtSB 10.50.41
SB 10.56.22
SB 4.27.16
SB 8.10.29
SB 8.10.30-31
yuyudhe he foughtSB 10.63.6
yuyudhuḥ came into conflictSB 3.17.14
yuyudhuḥ engaged in fightingSB 8.10.9
yuyudhuḥ foughtSB 10.18.9
SB 8.10.27
yuyudhuḥ they foughtSB 11.30.14
yuyuḥ they wentSB 10.16.18
yuyuje engagedSB 4.30.39-40
SB 6.2.41
yuyuje he fixedSB 4.28.38
yuyujuḥ came downSB 9.11.29
yuyujuḥ offeredSB 4.19.41
yuyujuḥ they all offeredSB 10.25.30
yuyujuḥ they bestowedSB 10.53.49
yuyujuḥ they presentedSB 10.25.29
yuyuńkṣasi you want to pierceSB 5.2.8
yuyutsatām of those who are belligerentSB 6.12.7
yuyutsavaḥ desiring to fightBG 1.1
yuyutsuḥ desirous to fightSB 3.17.20
yuyutsuḥ eager to fightSB 10.62.7
yuyutsuḥ prepared to fightSB 9.6.15-16
yuyutsuḥ SātyakiSB 1.13.3-4
yuyutsuḥ the son of Dhṛtarāṣṭra by his vaiśya wifeSB 1.10.9-10
yuyutsum all in a fighting spiritBG 1.28
yuyutsunā by him who desired to fightSB 11.16.6
āyuyāilā became slackenedCC Madhya 19.99
pradyumnaḥ yuyudhānaḥ ca Pradyumna and Yuyudhāna (Sātyaki)SB 10.63.3-4
kahite nā yuyāya should not be spokenCC Antya 16.23
karite nā yuyāya one should not followCC Antya 8.82
yuyāya is not befittingCC Madhya 10.143
yuyāya is not at all befittingCC Madhya 13.139
yuyāya is not befittingCC Madhya 17.170
yuyāya is not befittingCC Antya 4.180
yuyāya is not goodCC Antya 6.28
karite nā yuyāya one should not followCC Antya 8.82
yuyāya is not properCC Antya 9.26
parite nā yuyāya is not fit to put onCC Antya 13.61
kahite nā yuyāya should not be spokenCC Antya 16.23
yuyāya is not befittingCC Antya 20.99
parite nā yuyāya is not fit to put onCC Antya 13.61
pradyumnaḥ yuyudhānaḥ ca Pradyumna and Yuyudhāna (Sātyaki)SB 10.63.3-4
pratisaṃyuyudhuḥ they counterattacked the demonsSB 8.10.4
yuyāya is not befittingCC Madhya 10.143
yuyāya is not at all befittingCC Madhya 13.139
yuyāya is not befittingCC Madhya 17.170
yuyāya is not befittingCC Antya 4.180
yuyāya is not goodCC Antya 6.28
karite nā yuyāya one should not followCC Antya 8.82
yuyāya is not properCC Antya 9.26
parite nā yuyāya is not fit to put onCC Antya 13.61
kahite nā yuyāya should not be spokenCC Antya 16.23
yuyāya is not befittingCC Antya 20.99
pradyumnaḥ yuyudhānaḥ ca Pradyumna and Yuyudhāna (Sātyaki)SB 10.63.3-4
11 results
yuyudhan noun (masculine) name of a king of Mithilā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 63087/72933
yuyudhāna noun (masculine) a Kṣatriya (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of Satyaka (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Indra (Monier-Williams, Sir M. (1988))
warrior (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 3147/72933
yuyukṣ verb (desiderative ātmanepada)
Frequency rank 63086/72933
yuyuts verb (desiderative ātmanepada) to wish to fight
Frequency rank 9451/72933
yuyutsu noun (masculine) a combatant (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of one of the sons of Dhṛtarāṣṭra (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 6259/72933
yuyutsu adjective eager for battle (Monier-Williams, Sir M. (1988))
pugnacious (Monier-Williams, Sir M. (1988))
wishing to fight (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 8007/72933
yuyutsā noun (feminine) combativeness (Monier-Williams, Sir M. (1988))
desire for war (Monier-Williams, Sir M. (1988))
pugnacity (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the wishing to fight (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 10477/72933
anuyuyukṣ verb (desiderative ātmanepada)
Frequency rank 43277/72933
upayuyukṣu adjective about to employ or apply (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 33528/72933
prayuyuts verb (denominative ātmanepada)
Frequency rank 59321/72933
viyuyukṣ verb (desiderative ātmanepada) to wish to divide to wish to part with
Frequency rank 65968/72933
Wordnet Search
"yuy" has 12 results.

yuy

kalahakārin, kalahakāra, kalahapriya, kalikārī, kalikāraka, kalipriya, vivādārthin, vivādin, vivādaśīla, vivādapriya, yuyutsu   

yaḥ kalahaṃ karoti।

manoharaḥ kalahapriyām bhāryām upāyaṃsta।

yuy

tarakṣu, daṃṣṭrī, ghoradarśanaḥ, mṛgājīvaḥ, mṛgādaḥ, yuyukkhuraḥ, tilitsaka   

śṛgālajātīyaḥ śvasadṛśaḥ niśācaraḥ vanyaḥ paśuḥ viśeṣataḥ āphrikādeśe dakṣiṇāśiyākhaṇḍe ca vidyate।

vyādhena ekameva āghātaṃ kṛtvā tarakṣuḥ hataḥ।

yuy

yuyutsu, yoddhṛ   

yasya svabhāvaḥ yuddham।

yuyutsuḥ yuddhe hutātmā abhavat।

yuy

yoddhā, yodhaḥ, yodheyaḥ, yuyudhānaḥ, prahārī, bhaṭaḥ, subhaṭaḥ, vīraḥ, rathī, syandanārohaḥ, raṇapaṇḍitaḥ, vikrīntaḥ, jājī, jajaḥ   

yaḥ yuddhaṃ karoti।

yoddhṛṇāṃ kṛte raṇe maraṇaṃ varam।

yuy

yuyutsuḥ   

yaḥ yuddhocchukaḥ।

yuyutsuḥ rājā avicārād anye deśe ākramaṇaṃ karoti।

yuy

vimānam, vāyuyānam   

yānaviśeṣaḥ tad yānaṃ yena manuṣyādayaḥ ākāśamārgeṇa īpsitasthānaṃ gantuṃ śaknuvanti।

saḥ vimānena mumbaītaḥ rājadhānīṃ dillīm agacchat।

yuy

yaudha, yuyudhi, yudhvan   

yuddhārthe upayuktaḥ।

bhāratena raṣyadeśāt catvāri yaudhāni vimānāni krītāni।

yuy

yuyutsā   

yoddhum icchā।

rājñaḥ manasi yuyutsā jāgṛtā tena ca arirājye ākramaṇaṃ kṛtam।

yuy

yuyukkhuraḥ   

vyāghraviśeṣaḥ।

yuyukkhuraḥ laghuḥ bhavati।

yuy

yuyutsuḥ   

dhṛtarāṣṭrasya ekaḥ putraḥ।

yuyutsoḥ varṇanaṃ mahābhārate vartate।

yuy

sātyakiḥ, yuyudhānaḥ   

ekaḥ paurāṇikaḥ puruṣaḥ।

mahābhāratasya yuddhe sātyakiḥ pāṇḍavānāṃ dale yuddham akarot।

yuy

yuyantram   

tad yantraṃ yasmin vāyuḥ pūritaḥ bhavati athavā yasya yantrasya upayogaḥ vāyuṃ pūrayituṃ kriyate।

kārayānasya vāyuyantre ūrṇanābhena tantujālaḥ nirmitaḥ।

Parse Time: 1.557s Search Word: yuy Input Encoding: IAST: yuy