Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
2 results for virudh
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
virudh(only in -r/odhat- ), to shoot forth. View this entry on the original dictionary page scan.
virudhP. A1. -ruṇaddhi-, -runddhe-, (P.) to hinder, obstruct, invest, besiege ; to close ; (A1.) to encounter opposition from (instrumental case) : Passive voice -rudhyate- (mc. also ti-), to be impeded or checked or kept back or withheld etc. ; to be opposed, to contend with (instrumental case with or without saha-, genitive case locative case,or accusative with prati-) etc. ; to be at variance with or contradictory to (instrumental case) ; to fail : Causal -rodhayati- (rarely te-), to set at variance, disunite ; to oppose, encounter, fight against or contend, with (accusative,rarely genitive case) ; to object to (accusative) : Desiderative -rurutsati-, to wish to commence hostility View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
virudh विरुध् 7 U. 1 To oppose, obstruct, hinder, prevent. -Pass. 1 To be opposed to, be inconsistent or at variance with. -2 To contend or quarrel with; एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर्यद्विरुध्यते Pt.4.116. -3 To fail. -4 To be kept back or withheld.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
41 results
     
gotamā vīrudhaṃ viduḥ AVP.11.2.6b.
indrādhivaktrāṃ vīrudham AVP.4.22.1c.
oṣadhayo vīrudhas tṛṇā AVś.11.7.21b.
oṣadhayo vīrudhaḥ saha yena pūtāḥ AVP.9.26.4b.
payasvad vīrudhāṃ payaḥ TS.1.5.10.3b; TB.3.7.4.7b; Mś.1.4.1.5b.
ṛṣabho vīrudhāṃ patiḥ AVP.1.79.4b.
tān vīrudho vi sravo balena AVP.5.10.8a.
tvaṃ vīrudhāṃ śreṣṭhatamā AVś.6.138.1a; AVP.1.68.2a. P: tvaṃ vīrudhām Kauś.48.32.
yāvatīr vīrudhaḥ sarvāḥ TB.3.12.6.3a.
agne pṛthivīpate soma vīrudhāṃ pate tvaṣṭaḥ samidhāṃ pate viṣṇav āśānāṃ pate mitra satyānāṃ pate varuṇa dharmaṇāṃ pate maruto gaṇānāṃ patayo rudra paśūnāṃ pata indraujasāṃ pate bṛhaspate brahmaṇas pata ārucā roce 'haṃ rucā ruruce rocamānaḥ # TB.3.11.4.1. Cf. next, and agnir bhūtānām.
atho yāḥ kāś ca vīrudhaḥ # AVś.11.4.17d.
atho sarvāsāṃ vīrudhām # AVP.3.28.6e.
apām agnir vīrudhāṃ rājasūyam # AVś.19.33.1b; AVP.11.13.1b.
abhi ṣiñcāmi vīrudhā # AVś.6.136.3d; AVP.1.67.3d.
amanyutā no vīrudho bhavantu # AVś.12.3.31d.
aśvattho darbho vīrudhām # AVś.8.7.20a.
ā pṛkṣudho vīrudho daṃsu rohati # RV.1.141.4b.
indras te vīrudhāṃ pate # AVś.4.19.8c; AVP.5.25.8c.
indreṇa devīr (Mś. mss. devair) vīrudhaḥ saṃvidānāḥ # TS.3.1.8.2c; Mś.2.3.3.7c. See indreṇa devair.
indreṇa devair vīrudhaḥ saṃvyayantām # VārG.16.1c. See indreṇa devīr.
udarād adhi vīrudhaḥ # AVś.10.10.21d.
ogha ivābhy emi vīrudhā # AVP.9.3.7d.
oṣadhayaś ca me vīrudhaś ca me # MS.2.11.5: 142.7. See vīrudhaś.
oṣadhīr uta vīrudhaḥ # AVś.8.8.14b; 11.6.1b; 9.24b; AVP.15.13.1b.
kumāro na vīrudhaḥ sarpad urvīḥ # RV.10.79.3b.
kṣāmā rerihad vīrudhaḥ (ApMB. vīrudhas) samañjan # RV.10.45.4b; VS.12.6b,21b,33b; TS.1.3.14.2b; 4.2.1.2b; 2.2b; MS.2.7.8b: 85.8; KS.16.8b,9b,10b; śB.6.7.3.2; ApMB.2.11.24b.
tam it samānaṃ vaninaś ca vīrudhaḥ # RV.10.91.6c; SV.2.1174c.
tvaṃ garbho vīrudhāṃ jajñiṣe śuciḥ # RV.2.1.14d.
dhruvā dig viṣṇur adhipatiḥ kalmāṣagrīvo rakṣitā vīrudha iṣavaḥ # AVś.3.27.5; AVP.3.24.5. Cf. dhruvāyai.
pañca rājyāni vīrudhām # AVś.11.6.15a; AVP.15.13.8a.
payo me vīrudho dadhan # AVP.2.76.1b.
pṛthag jāyantāṃ vīrudho (AVP.AVś.4.15.2d, -tām oṣadhayo) viśvarūpāḥ # AVś.4.15.2d,3d; AVP.5.7.2d.
pra jāyante vīrudhaś ca prajābhiḥ # RV.2.35.8d.
pra tvā dhakṣyāmi vīrudhā # AVP.9.3.6d.
bahiṣ ṭvā paśyāṃ vīrudhāṃ balena # AVP.4.14.7b.
brahmāṇa uta vīrudhaḥ # AVś.2.9.4b; AVP.2.10.3b.
madhuman madhyaṃ vīrudhāṃ babhūva # AVś.8.7.12b.
muñcantu tvā vīrudho vīryeṇa # AVś.10.1.12c.
ya oṣadhīr vīrudha āviveśa # AVś.7.87.1b; śirasU.6b.
yataḥ prāṇanti vīrudhaḥ # AVP.1.23.1d. See yena prāṇanti etc.
yāś cāhaṃ veda vīrudhaḥ # AVś.8.7.18a.
     Vedabase Search  
5 results
     
virudhya being rebelliousSB 2.7.23
virudhyate becomes contradictorySB 3.7.9
virudhyate there is a contradictionSB 10.3.19
virudhyeta are contradictedSB 10.77.30
virudhyeta can stand againstSB 10.57.14
     DCS with thanks   
2 results
     
virudh verb (class 7 ātmanepada) to be at variance with or contradictory to (instr.) to be impeded or checked or kept back or withheld to be opposed to besiege to close to contend with to encounter opposition from (instr.) to fail to hinder to invest to obstruct
Frequency rank 1383/72933
virudhira adjective without blood
Frequency rank 25429/72933
Ayurvedic Medical
Dictionary
     Dr. Potturu with thanks
     
     Purchase Kindle edition

vīrudh

Plant medicinal plant, herb that grows again after cutting; a creeper.

virūdhaka

grain or vegetables that begin to sprout.

     Wordnet Search "virudh" has 6 results.
     

virudh

vighnaya, virudh, avarudh, uparudh, samārudh, saṃnirudh, saṃrudh, samuparudh, nibādh, parirudh, pariṣṭhā, nibandh, vibandh, vyāhan, viṣṭambh, viṣṭambhaya, dvṛ, yup   

kāryaviśeṣe bādhotpannānukūlaḥ vyāpāraḥ।

mādhavaḥ sarveṣu kāryeṣu vighnayati।

virudh

pratibandh, pratirudh, virudh, nivāraya, vāraya, pratyavasthā, pratikṛ, pratyāhan, vyāhan, nigrah, pratiṣṭaṃbh   

gatyavarodhanānukūlaḥ vyāpāraḥ।

ārakṣakāḥ sañcalanaṃ catuṣkoṇe eva pratyabadhnān।

virudh

adhirūḍha, ārūḍha, adhiroha, upārūḍha, virūdha, āstita, adhyārūḍha   

ārohaṇakartā।

vṛkṣeṣu adhirūḍhānāṃ latānāṃ śobhā anupamā asti।

virudh

virudhunagaram   

tamilanāḍurājye vartamānam ekaṃ nagaram।

virudhunagaraṃ tailasya tathā ca kārpāsavastrāṇāṃ kāryaśālānāṃ kṛte prasiddhaḥ vartate।

virudh

virudhunagaramaṇḍalam   

tamilanāḍurājye vartamānam ekaṃ maṇḍalam।

virudhunagaramaṇḍalasya mukhyālayaḥ virudhunagare asti।

virudh

virūḍhakaḥ   

ikṣvākuputraḥ।

virūḍhakasya varṇanaṃ purāṇeṣu prāpyate।

Parse Time: 1.085s Search Word: virudh Input Encoding: IAST: virudh