Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
4 results
     
ahorātrāṇi vidadhat RV.10.190.2c; KB.19.3a; TA.10.1.14c; MahānU.5.6c.
ayaṃ sruvo abhijiharti (Kauś. vidadhāti) homān # Apś.4.7.2a; Kauś.3.10a.
āyur jīvebhyo vidadhat # AVś.18.4.53c.
ya īṃ rajānāv ṛtuthā vidadhat # RV.6.62.9a.
     Vedabase Search  
12 results
     
Parse Time: 1.683s Search Word: vidadhat Input Encoding: IAST: vidadhat